Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Bài 17 Luca 2:11: "BA PHẦN LAI LỊCH CON TRẺ BẾTLÊHEM"


Luca 2:11
BA PHẦN LAI LỊCH CỦA CON TRẺ BẾTLÊHEM
Phần Giới Thiệu: Minh hoạ: Vẻ oai nghi và sự vinh hiển của truyện tích Chúa Giáng Sinh. Có lẽ không có một câu chuyện nào trong Kinh thánh nói với sự trong sáng như thế về quyền phép và mục đích của Đức Chúa Trời. Kỳ thực, Đức Chúa Trời đã bước ra khỏi cõi đời đời vào trong cõi thời gian là việc gần như không thể nói xiết được. Tôi đọc về mấy gã chăn chiên, thấp hèn và bất xứng, tuy nhiên họ bị gọi y như thế. Tôi đọc về các thiên sứ và quá đỗi kinh ngạc khi Đấng Tạo Hoá lại chào đời trong hình hài của loài thọ tạo. Tôi đọc về mấy thầy bác sĩ và tôi vui mừng khi mấy nhân vật ngoại đạo nầy lại đi một quãng đường xa xôi như thế và chỉ để nhìn biết Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Tôi đọc về chiếc máng cỏ và tôi được nhắc nhớ rằng Chúa Jêsus đã gạt qua một bên các thuộc tánh trong thần tánh của Ngài để Ngài trở thành một con người rồi chịu chết cho hạng tội nhân. Tôi đọc hết mọi sự nầy, những điều mà lý trí tôi có thể nắm bắt được.
Tiếp đến, tôi muốn quay trở lại với lời lẽ của vị thiên sứ đã đến viếng mấy gã chăn chiên trên vùng đồi núi xứ Giuđê đêm hôm ấy. Trong lời lẽ của thiên sứ, chúng ta thấy sự vinh hiển đích thực của Lễ Giáng Sinh. Vì, vô luận chúng ta có thể làm điều chi khác, Lễ Giáng Sinh sẽ luôn luôn nói về Con Trẻ ra đời tại thành Bếtlêhem. Tối nay, tôi muốn có một cái nhìn vào lai lịch có ba phần của Con Trẻ thành Bếtlêhem. Hãy chú ý những điều thiên sứ đã phán về Con Trẻ nầy là ai.
I. ĐẤNG CỨU THẾ – TƯỚC HIỆU CỦA SỰ CHẤP NHẬN
A. Sứ mệnh của Con Trẻ nầy không phải là cứu kẻ giàu có, hay người công bình. Ngài đã đến để buông tha cho tội nhân được tự do – Luca 19:10. Ngài đã đến để cứu những người bị ruồng bò– Mác 2:17.
B. Là Đấng Cứu Thế, Chúa Jêsus đã cung ứng 3 phần quan trọng cho hạng tội nhân:
1. Chúng ta được tiếp nhận trong Ngài – Êphêsô 1:6 (sự tiếp nhân)
2. Chúng ta được giải cứu trong Ngài – Được giải cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi. Khải huyền 1:5; I Phierơ 1:18-19 (sự giải cứu)
3. Chúng ta được bảo hộ trong Ngài – Người nào Chúa Jêsus cứu được cứu cho đến đời đời – Giăng 6:37; I Phierơ 1:5 (sự bảo tồn)
C. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã đến không phải như Quan Án, mà là Đấng Cứu Thế – Giăng 3:17
II. ĐẤNG CHRIST – TƯỚC HIỆU CỦA SỰ ĐẾN GẦN
A. Con Trẻ nầy đã đến để cung ứng nhiều thứ hơn là ơn cứu rỗi. Ngài đã đến để giúp cho chúng ta đến gần trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
B. Nhờ Chúa Jêsus, chúng ta có thể:
1. Đến gần Đức Chúa Cha – Hêbơrơ 4:16 (Minh hoạ: Chúa Jêsus là phương tiện đến gần duy nhất – I Timôthê 2:5)
2. Kêu nài với Đức Chúa Cha – Giăng 16:23
C. Danh xưng "Christ" đề cập tới Chúa Jêsus là "Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã được xức dầu". Trong chức vụ nầy, Ngài cầu xin Đức Chúa Cha vì ích cho chúng ta. Ngài làm điều nầy trong hai cách:
1. Ngài trình với Đức Chúa Cha vì ích cho chúng ta– Hêbơrơ 7:25
2. Ngài nài xin trường hợp của chúng ta trước ngôi của Đức Chúa Trời – I Giăng 2:1
III. CHÚA – TƯỚC HIỆU CỦA UY QUYỀN
A. Khi thiên sứ gọi Jêsus là Chúa, Ngài đang đề cập đến Đấng đang nắm quyền tuyệt đối.
B. Tước hiệu nầy của Chúa chúng ta là một sự nhắc nhớ cho từng Cơ đốc nhân thấy rằng Đức Chúa Jêsus Christ là quyền uy tuyệt đối trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải đặt Ngài ở địa vị Đầu trong từng lãnh vực cuộc sống của chúng ta. (Minh hoạ: Rôma 12:1-2)
C. Mạng lịnh của Đức Chúa Trời cho sự vâng phục hoàn toàn không phải là quá nhiều không cầu xin được đâu. Ngài biết rỏ tình yêu chơn thật luôn luôn được tỏ ra bởi sự vâng phục đối với Ngài.
Phần kết luận: Đây là thời điểm Lễ Giáng Sinh! Như vậy, chúng ta cần phải nhớ rằng lý do chúng ta có mặt ở đây đêm nay là vì một con trẻ ra đời vào trong thế gian cách đây 2.000 năm. Con Trẻ ấy không phải là một con trẻ tầm thường đâu. Là Cứu Chúa, Ngài xứng đáng với sự thờ lạy của chúng ta. Là Christ, Ngài xứng đáng cho sự nương cậy của chúng ta. Là Chúa, Ngài xứng đáng cho sự vâng phục của chúng ta. Là Chúa Jêsus, Ngài xứng đáng với mọi sự mà chúng ta dâng cho Ngài. Có phải bạn đã dâng cho Chúa Jêsus mọi sự của bạn trong dịp Lễ Giáng Sinh nầy không?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét